Sản phẩm
 
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 2       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 2
  3,300,000  VNĐ
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 1       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 1
  3,500,000  VNĐ
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 2       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 2
  3,800,000  VNĐ
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 1       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 1
  4,200,000  VNĐ
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG       
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG
  3,900,000  VNĐ
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT       
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT
  4,500,000  VNĐ
QUANG YẾN THÔ       
QUANG YẾN THÔ
  3,300,000  VNĐ
QUANG YẾN THÔ ĐẶC BIỆT       
QUANG YẾN THÔ ĐẶC BIỆT
  3,600,000  VNĐ
QUANG YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG       
QUANG YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG
  5,500,000  VNĐ
QUANG YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG       
QUANG YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG
  6,300,000  VNĐ
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG       
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG
  2,900,000  VNĐ
TỔ YẾN THÔ HỘI AN       
TỔ YẾN THÔ HỘI AN
  3,350,000  VNĐ
HỒNG YẾN THÔ       
HỒNG YẾN THÔ
  3,050,000  VNĐ
HỒNG YẾN THÔ       
HỒNG YẾN THÔ
  3,650,000  VNĐ
TỔ YẾN ĐẢO       
TỔ YẾN ĐẢO
  7,900,000  VNĐ
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG
  10,100,000  VNĐ
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG
  8,600,000  VNĐ
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN
  9,500,000  VNĐ
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN
  11,000,000  VNĐ
HUYẾT YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG       
HUYẾT YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG
  16,000,000  VNĐ
CỰC PHẨM HỒNG YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM HỒNG YẾN ĐẢO HỘI AN
  18,800,000  VNĐ
CỰC PHẨM HUYẾT YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM HUYẾT YẾN ĐẢO HỘI AN
  26,000,000  VNĐ
Bóng Cá Basa Rang Muối       
Bóng Cá Basa Rang Muối
  660,000  VNĐ
Bong Bóng Cá Chẽm Thượng Hạng       
Bong Bóng Cá Chẽm Thượng Hạng
  3,800,000  VNĐ
Bóng Cá Sửu (Phá Cáo) Thượng Hạng       
Bóng Cá Sửu (Phá Cáo) Thượng Hạng
  4,500,000  VNĐ
Bóng Cá Lạc Thượng Hạng       
Bóng Cá Lạc Thượng Hạng
  4,900,000  VNĐ
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 3       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 3
  6,300,000  VNĐ
Sò Điệp Việt Nam - Loại 2       
Sò Điệp Việt Nam - Loại 2
  950,000  VNĐ
Hải Sâm Táo       
Hải Sâm Táo
  1,800,000  VNĐ
Sò Điệp Việt Nam - Loại 1       
Sò Điệp Việt Nam - Loại 1
  1,200,000  VNĐ
Hải Sâm Lựu       
Hải Sâm Lựu
  2,100,000  VNĐ
Hải Sâm Cát       
Hải Sâm Cát
  1,600,000  VNĐ
Sò Điệp Nhật - Loại 3       
Sò Điệp Nhật - Loại 3
  3,300,000  VNĐ
Hải Sâm Gai       
Hải Sâm Gai
  2,600,000  VNĐ
Hải Sâm Vú       
Hải Sâm Vú
  2,900,000  VNĐ
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 2       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 2
  6,800,000  VNĐ
Hải Sâm Hoa Cà       
Hải Sâm Hoa Cà
  1,300,000  VNĐ
Sò Điệp Nhật - Loại 2       
Sò Điệp Nhật - Loại 2
  3,900,000  VNĐ
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 1       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 1
  7,900,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 3 con       
Bào Ngư Mexico - 3 con
  280,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 14 Con       
Bào Ngư Mexico - 14 Con
  990,000  VNĐ
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 2       
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 2
  15,500,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 10 con       
Bào Ngư Mexico - 10 con
  830,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 8 con       
Bào Ngư Mexico - 8 con
  850,000  VNĐ
Bào Ngư Chile - 6 Con Đặc Biệt       
Bào Ngư Chile - 6 Con Đặc Biệt
  1,120,000  VNĐ
Bào Ngư Mexico - 1,5 con       
Bào Ngư Mexico - 1,5 con
  820,000  VNĐ
Sò Điệp Nhật - Loại 1       
Sò Điệp Nhật - Loại 1
  4,500,000  VNĐ
Bào Ngư Tươi Úc       
Bào Ngư Tươi Úc
  4,800,000  VNĐ
Cực Phẩm Sò Điệp Nhật       
Cực Phẩm Sò Điệp Nhật
  7,900,000  VNĐ
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 1       
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 1
  25,200,000  VNĐ
Sá Sùng Không Cát Đặc Biệt       
Sá Sùng Không Cát Đặc Biệt
  1,380,000  VNĐ
Bào Ngư Tươi Việt Nam       
Bào Ngư Tươi Việt Nam
  1,650,000  VNĐ
Cực Phẩm Bào Ngư Nhật       
Cực Phẩm Bào Ngư Nhật
  8,800,000  VNĐ
Sá Sùng Cát       
Sá Sùng Cát
  580,000  VNĐ
11.600.000 VNĐ/kg (539,00 USD/kg)       
11.600.000 VNĐ/kg (539,00 USD/kg)
  11,600,000  VNĐ
Sá Sùng Không Cát       
Sá Sùng Không Cát
  980,000  VNĐ
Tuyết Giáp Thượng Hạng       
Tuyết Giáp Thượng Hạng
  5,800,000  VNĐ
 Bông Đông Trùng Hạ Thảo       
Bông Đông Trùng Hạ Thảo
  790,000  VNĐ
Đông Trùng Hạ Thảo Đặc Biệt       
Đông Trùng Hạ Thảo Đặc Biệt
  12,500,000  VNĐ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO       
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
  12,500,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Kỳ       
Vi Cá Mập Thô - Kỳ
  7,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Cánh       
Vi Cá Mập Thô - Cánh
  6,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Chẹn 3       
Vi Cá Mập Thô - Chẹn 3
  3,900,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô -Chẹn 2       
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 2
  5,200,000  VNĐ
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 1       
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 1
  6,300,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô - Đuôi trên 2,5 tấc       
Vi Cá Mập Thô - Đuôi trên 2,5 tấc
  10,400,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thô Đuôi 1,8 - dưới 2,5 tấc       
Vi Cá Mập Thô Đuôi 1,8 - dưới 2,5 tấc
  9,200,000  VNĐ
Vi Cá Mập Tươi       
Vi Cá Mập Tươi
  4,800,000  VNĐ
Vi Cá Mập - Loại 3       
Vi Cá Mập - Loại 3
  6,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập - Loại 2       
Vi Cá Mập - Loại 2
  7,900,000  VNĐ
 Vi Cá Mập - Loại 1       
Vi Cá Mập - Loại 1
  8,800,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 3       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 3
  10,700,000  VNĐ
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 2       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 2
  13,800,000  VNĐ
CỰC PHẨM VI CÁ MẬP       
CỰC PHẨM VI CÁ MẬP
  16,800,000  VNĐ
VI CÁ MẬP THƯỢNG HẠNG       
VI CÁ MẬP THƯỢNG HẠNG
  13,800,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29